اداره مهندسی الکترونیک اداره مهندسی الکترونیک

اداره مهندسي الکترونيک - فرودگاه بندرلنگه
 

شرح وظایف اداره مهندسی الکترونیک هواپیمایی

این اداره نقش موثر و مهمی در ایجاد ایمنی پرواز دارد و مشتمل بر 10 واحدتابعه به صورت زیر مجموعه می گردد واحدهای کمک ناوبری ، ارتباطی و مرکز کنترل ، رادار و اتوماسیون ، ایمنی و هوانوردی ، سانترال تلفن، ترافیک، تحقیقات ، آموزش ، جریان ضعیف و تدارکات واحدهایی هستند که این اداره را در انجام وظیفه خود کمک می نمایند .

مجموعه وظایف پشتیبانی نگهاری و تعمیرات سیستم های کمک ناوبری ، ارتباطات رادیو تلفنی شامل تماسهای برج و اپروچ و تلفنی شامل کلیه تماس های اپراتورهای محلی با یکدیگر با نظارت و نگهداری واحد رادار و اتوماسیون نظارت و نگهداری تجهیزات بازرسی و ایمنی هوانوردی فرودگاه پشتیبانی نگهداری و واگذاری تلفن های داخلی فرودگاه بندرلنگه تعمیر و نگهداری و برنامه ریزی انواع شبکه رادیویی ترانک جمع آوری اطلاعات مطالعه ، بروزرسانی و تحقیقات سیستم های نوین در صنعت هوانوردی برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی؛ امور مربوط به تدارکات فنی و بلاخره خدمات مربوط به نصب و راه اندازی و تعمیر خطوط تلفن در حوزه ارتباطات جریان ضعیف در اختیارات این اداره می باشد .