ایرساید ایرساید

ايرسايد-فرودگاه بندرلنگه
تسهیلات واقع در محوطه هوایی آنهایی هستند که به طور مستقیم با نشست و برخاست هواپیماها مرتبط باشند باندهای پرواز، تاکسی وی ها ،دستگاه های کمک ناوبری ، روشنایی فرودگاه و باد نما نمونه هایی از تسهیلات مرتبط با محوطه هوایی هستند .