باند باند

باند-فرودگاه بندرلنگه

معمولاً در تهیه طرحهای تجاری فرودگاه ها به منظور بهره برداری از ظرفیت باندهای پروازی و اپرون ها به مستند طرح جامع فرودگاه مراجعه می گردد . لذا در این بخش از مطالعات سعی شده است تا با استفاده از استاندارهای ارائه شده به ترتیب ظرفیت های باند و اپرون و تاکسی وی در شرایط فعلی تخمین زده شود .

فرودگاه بندرلنگه در حال حاضر دارای یک باند بطول 2500 متر و عرض 45 متر و شولدر باند 5/7 ×2 متر می باشد .