تاکسی وی تاکسی وی

تاکسي وي-فرودگاه بندرلنگه
در حال حاضر فرودگاه بندرلنگه  دارای 1 تاکسی وی به مساحت 3312 متر مربع می باشد