پارکینگ‌ فرودگاه پارکینگ‌ فرودگاه

پارکينگ‌ فرودگاه-فرودگاه بندرلنگه

به طور کلی پارکینگ خودرو به عنوان یکی از مهمترین مراکز پردرآمد فرودگاهها به حساب می آید در حال حاضر فرودگاه بندرلنگه دارای 1 پارکینگ محوطه رو باز می باشد . 

نحوه بهره برداری از پارکینگ های مذکور ، واگذاری در قالب انعقاد قرارداد درآمدی طبق لایحه قانونی واگذاری اماکن و محلهای فرودگاهی کشور صورت می پذیرد .