شرح وظایف شرح وظایف

شرح وظايف - فرودگاه بندرلنگه
 

شرح وظایف فرودگاه

 

1 . اعمال نظارت بر هماهنگی پرواز شرکت های حمل و نقل هوایی بمنظور جلوگیری از تراکم و ارائه خدمات مناسب فرودگاهی
2 . اعمال نظارت کلی بر ایجاد هماهنگی بین واحدها و نمایندگی های دولتی و غیر دولتی مستقر در فرودگاه در چارچوب دستورالعمل های صادره از سوی سازمان هواپیمائی کشوری و شرکت فرودگاههای کشور و ایجاد کمیته تسهیلات فرودگاهی در    جهت اداره امور ترمینالها    
3 . اعمال نظارت کلی بر انجام امور مربوط به تشریفات ، استقبال و بدرقه از مقامات و شخصیت های داخلی و خارجی و ارائه اطلاعات پرواز به مسافرین
4 . اعمال نظارت بر کنترل فضای فرودگاه و هدایت هواپیما در راه های هوایی در محدوده عملیاتی فرودگاه و نشست و برخاست آنها بمنظور تأمین امر بی خطر پرواز
5 . اعمال نظارت کلی بر تأمین نظم و ترتیب و تسریع در نشست و برخاست هواپیما بمنظور جلوگیری از برخورد آنها با یکدیگر در فضای کنترل شده و باندها و تاکسی وی های فرودگاه براساس مقررات ضوابط مورد عمل
6 . اعمال نظارت کلی بر نصب راهبری ، نگهداری دستگاه ها و سیستم های ارتباطی ، امنیتی ، سیستم های اعلان پرواز ، ضبط صوت ها ، وسایل پخش هوا و سیستم های کمک ناوبری و سایر تجهیزات الکترونیکی فرودگاه
7 . اعمال نظارت کلی بر برقراری ارتباط مخابراتی با مرکز و سایر فرودگاه ها بمنظور مبادله اطلاعات   هوانوردی ، گزارشات جوی و موقعیت پروازی هواپیماها براساس دستور العمل های مصوب
8 . اعمال نظارت کلی برپیشگیری و اطفاء حریق ونجات هواپیماها، سرنشینان، اماکن و تاسیسات فرودگاه بهنگام وقوع سانحه آتش سوزی و سایر سوانح و حوادث اتفاقی براساس دستورالعمل های مصوب
9 . اعمال نظارت کلی بر هدایت و کنترل تردد وسائط نقلیه در محوطه های پروازی فرودگاه
10 . بررسی نارسائی ها و کمبودهای فرودگاه و ایستگاههای تابعه
11 . اعمال نظارت کلی بر نحوه انجام وظایف کلیه کارکنان فرودگاه و ایستگاه های تابعه
12 . شرکت در جلسات شورای برنامه ریزی استان در چارچوب اهداف مشخصه
13 . شرکت در جلسات و کمیسیون هایی که به نحوی در رابطه با وظایف فرودگاهی می باشند
14 . اعمال نظارت کلی بر اداره نگهداری و بهره برداری از فرودگاه با اصول بازرگانی از طریق شناخت منابع درآمدزا و روش های متناسب جذب سرمایه های بخش خصوصی بمنظورارائه خدمات بهینه بار ومسافر
15 . اعمال همکاری با ستاد شرکت فرودگاههای کشور در مشارکت بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی واجد صلاحیت در ایجاد و نگهداری موسسات خدمات فرودگاهی
16 . تعمال نظارت کلی بر تهیه گزارشات آماری از درآمدها و هزینه ها و سایر فعالیت های فرودگاهی استان و ارائه مستمر آنها به شرکت فرودگاههای کشور در چارچوب دستورالعمل های مصوب
17 . اعمال نظارت کلی بر امر واگذاری ، اجاره استیجاری و تاسیسات ،اماکن تجاری ، اداری ، تبلیغاتی و غیر تجاری ، ... و املاک فرودگاهها  به اشخاص حقیقی و حقوقی
18 . اعمال نظارت کلی بر کلیه عملیات اجرائی ، ساختمانی فرودگاههای استان اعم از اقتصادی ، تجاری و توسعه و تجهیز ترمینال ها و عوامل پروازی

19. اعمال نظارت کلی بر راهبری ، نگهداری شبکه های آب و فاضلاب ، برق و سوخت و روشنایی باندها، تاسیسات و ماشین آلات فرودگاهی و ایستگاههای ناوبری و انجام خط کشی ، جاروب ، برف روبی باندها و تاکسی وی ها و پارکینگ فرودگاه و سایر خدمات مربوط به نظافت و فضای سبز
20 . پشتیبانی و نظارت اجرایی بر امور انتظامی ، امنیتی ، حراست فرودگاه در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و تشکیل کمیته حفاظتی هواپیما در فرودگاه.
21 . اعمال نظارت کلی بر تهیه و تنظیم بودجه جاری و عمرانی فرودگاههای استان بمنظور انجام کلیه امور نیروی انسانی و تأمین نیازمندهای تاسیساتی ، ساختمانی و نیز ملزومات اداری مورد نیاز.