اداره امور مالی اداره امور مالی

اداره امور مالي - فرودگاه بندرلنگه

اداره امور مالی بعنوان زیرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع وظیفه مهم تامین منابع لازم برای تداوم و توسعه فعالیت های لازم در چارچوب قوانین را بر عهده دارد پرداخت حقوق و مزایای پرسنل ، وصول درآمدها ، پرداخت هزینه ها براساس اعتبارات مصوب پیشنهاد بودجه سالیانه به شرکت فرودگاهها از جمله فعالیت های مهم این اداره می باشد .

عامل ذیحساب و رئیس اداره امور مالی که در تصمیم گیری های کلی و تعیین خط مشی مالی فرودگاه نقش اساسی دارد واحد هزینه و اعتبارات که کلیه امور مربوط به کنترل اسناد مالی پرداخت ها ، صدور اسناد ، تامین تنخواه گردان های فرودگاه و .... واحد حقوق و دستمزد ، امور مربوط به حقوق ، وام و نگهداری حساب پس انداز پرسنل صدور اسناد حسابداری مربوط به امور حقوق  ودستمزد ، امور تسویه حساب هاو .... واحد درآمد که کار بررسی و کنترل قراردادها و صورتحساب های اداره بازرگانی واحد مشترکین، پیگیری وصول وجوه و اسناد بهادار و .... واحد اموال که کار کنترل فیزیکی و ریالی و دارایی های ثابت ، نظارت بر نقل و انتقالات دارایی های ثابت صورت برداری و پلاک کوبی اموال ، محاسبه هزینه ، تسهیلاک اموال و .....