اپرون اپرون

اپرون-فرودگاه بندرلنگه
در حال حاضر فرودگاه بین المللی بندرلنگه دارای 3 موقعیت پارک هواپیمای مورد استفاده ایرلاین های داخلی و خارجی که به مساحت 16512 متر مربع می باشد