مسیرهای پروازی مسیرهای پروازی

مسيرهاي پروازي-فرودگاه بندرلنگه
 
 مقاصد پروازها از مبدا فرودگاه بین المللی بندرلنگه بدین شرح است
 


مقاصد داخلی :    شیراز  ، تهران ، جزیره سیری                            مقاصد خارجی :  دبی